ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านค้อ หมู่ 2 ,บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ 3 ,บ้านขาว หมู่ 4, บ้านดอนยาวน้อย หมู่ 6 และ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 7 ตำบลหนองลาด , บ้านค้อเขียว หมู่ 1 ,บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 2 ,บ้านดงบัง หมู่ 3 และ บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 6 ตำบลค้อเขียว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดแรงสูง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการให้บริการด้านไฟฟ้า โดยจะทำการดับไฟ บริเวณ บ้านดอนส้มโฮง ถึง ทางเข้าบ้านบ่อแกใหญ่ ในการดำเนินการครั้งนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องดับไฟ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
30/11/2564 08:30
30/11/2564 16:30
กฟอ.พังโคน
042-772-403
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ