ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ทุ่งไชย ต.โคกจาน(อ.อุทุมพรพิสัย), ต.กล้วยกว้าง(อ.ห้วยทับทัน), ต.สำโรงปราสาท(อ.ปรางค์กู่)
????แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.ทุ่งไชย ต.โคกจาน ต.กล้วยกว้าง ต.สำโรงปราสาท(อ.ปรางค์กู่) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.ทุ่งไชย ต.โคกจาน ต.กล้วยกว้าง ต.สำโรงปราสาท(อ.ปรางค์กู่) เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟดับ
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
1. บริษัทวินโพลีดีไซด์ บ.ทุ่งไชย
2. เสาสัญญาณแฟกซ์ไลท์ บ.ทุ่งไชย
3. บ้านโนนแดง + ประปา
4. บ้านสำโรงน้อย + ประปา
5. บ้านโนนม่วง
6. สถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรแปลง บ.โนนแดง-โนนม่วง
7. ร.ร.บ้านโนนแดง-โนนม่วง
8. วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนม่วง
ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
1. โคกจานวัสดุก่อสร้าง บ.โคกจาน
2. บ้านโคกจาน + ประปา
3. บ้านโคก
4. เสาสัญญาณ บริษัทแอดวานซ์ฯสถานีฐานบ้านโคกจาน
5. ร.ร.บ้านโคกจาน
6. อบต.โคกจาน
7. รพ.สต.โคกจาน
8. วัดป่าหนองหวาย บ้านโคกจาน
9. ร.ร.ทุ่งสิมวิทยาคม
10. บ้านแสนคูณโนนเเดง ม.6
11. บ้านสิม + ประปา
12. วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม (วัดหนองสิม)
13. บ้านโปร่งสามัคคี + ประปา
14. ร.ร.บ้านโปร่งสามัคคี
15. บ้านยาง
16. บ้านอะลาง + ประปา + สถานีสูบน้ำ
17. บ้านแสนคูณ
ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
1. บ้านไพรพะยอม
2. ร.ร.บ้านไพรพะยอม
3. บ้านแดงใหญ่ + ประปา
ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปางค์กู่
1. บ้านสำโรงปราสาท
2. ร.ร.บ้านสำโรงปราสาท
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
17/09/2563 09:00
17/09/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ