ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนาด,บ้านดงต้อง ตำบลบ้านกลาง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านหนาด,บ้านดงต้อง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
15/02/2564 08:00
15/02/2564 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด