ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังป้อมตำรวจบ่อกรัง - กม.18 (ฝั่งสถานีไฟฟ้า)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่ง 115KV ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า (ฝั่งซ้ายมือ) ช่วงบริเวณหน้าป้อมตำรวจบ่อกรัง(กม.8) ซอยบางหิน ประปาเขาน้อย ซอยท่าทับจีน ถนนสายศูนย์ประมงน้ำจืด บ้านคุ้งยาง บ้านหนองจอก ซอยหมอยนต์ บ้านในเสียด ซอยสุขโข ถึงบริเวณสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (กม.18) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
19/08/2565 09:00
19/08/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
1129
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ