ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าอำเภอละงู ถึง บริเวณสี่แยกมหาจันทร์ และ บริเวณบ้านโกตา(วี.พี.อินน์)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
13/09/2562 09:00
13/09/2562 12:00
กฟอ.ละงู
0850809475
นิรัฐติกร ธรรมชาติ