ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุงแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ บ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ

09.00 น. ถึง 13.00 น.
-บ้านท่าสะอาด
17/11/2563 09:00
17/11/2563 13:00
กฟจ.เลย
042811888
ธานินทร์ โตงิ้ว