ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทรบุรี ตั้งแต่ ร้านคูขุดค้าวัสดุ ถึง ร้านนำรุ่งธกิจ และซอยไทรบุรี 43,45
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ปากซอยไทรบุรี 43 ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 13.00น.
19/07/2565 09:00
19/07/2565 13:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี