ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่9 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รื้อถอนระบบจำหน่าย งานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ
13/01/2565 08:30
13/01/2565 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด