ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านดอยหล่อในทั้งหมด หมู่ที่ 6 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงที่ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
12/09/2562 08:30
12/09/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี