ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองหันแดง บ้านหนองไทร บ้านนาเจริญ บ้านโคกเจริญ
ปรับปรุงพาดสายเคเบิ้ลอากาศแรงสูงเพิ่มวงจรการจ่ายไฟ
31/01/2563 06:00
31/01/2563 19:00
กฟจ.สระแก้ว
0910133590
เดวิท อาจวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ