ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยูธยา(เกษมสุวรรณ)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
22/02/2564 09:00
22/02/2564 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด