ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ดับ 2 วงจร บริเวณ Differ ถึง วงเวียนปลาโลมา
ปักเสาพาดสาย 185 SAC รองรับงานจ่ายไฟเทอร์มินอล 21
27/02/2561 09:00
27/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ