ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปากทางห้วยทราย วัดบ้านยางและจนถึงสุดไลน์(โศกแก)
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอน และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์
19/11/2562 09:00
19/11/2562 16:30
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร