ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2,5-7 ต.พืชอุดม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดับไฟ ดังนี้
1. คลอง 13 ฝั่งตะวันออก และ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2, 5, 6, 7 ตำบลพืชอุดม, ซอยสันติภาพ, วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์, โรงเรียนวัดนิเทศ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม, มัสยิดยามีอัลคอยรียะห์, ซอย ยามีอุ้ลคอยรียะห์ 1, ซอยรวมราษฎรสามัคคี
2. บริษัท สวนบัวศรีไพร จำกัด, เสาสัญญานโทรศัพท์, โรงแรมไปรมา, สนามไก่ชน ส.โชคสมนึก, สถานีผลิตและจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค, บริษัท โชคสมนึก อินดัสตรี จำกัด, บริษัท ยูนิแมท พลาสติก จำกัด, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม ยิ่งเจริญทาวเวอร์เครน จำกัด, บ้านระพีพัฒน์, บริษัท เซ่งเฮง นู้ดเดิ้ล จำกัด, บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยอเนอรัล ฟู้ด จำกัด, บริษัท คิงส์สตาร์ เมทัล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด, หลงสวนบ้านหนึ่งเอฟเฟค คลอง13
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น และหากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น
อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
12/08/2565 08:00
12/08/2565 17:00
กฟอ.ลำลูกกา
021910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด