ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามสนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง แยกหัวแตย หน้าร้าน หลวงผนัง ค้าวัสดุ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง 115KV ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ หน้าท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (ตรงข้ามสนามบิน) บ้านหัวสวน ถึง หน้าร้านหลวงผนัง ค้าวัสดุ แยกหัวเตย ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
23/12/2564 08:00
23/12/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง