ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
UDC2R-04 บ.โนนชัยพร - DIS4 บ.ขอนยูงน้อย
ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา 12 เมตร 12.20เมตร 20ต้น นายเสถียร โคตรปัตถา พชง.ควบคุมงาน หจก.SRT
13/06/2562 09:00
13/06/2562 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ