ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโค้งหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุดบริเวณโค้งหนองบัว หลัง KCA10R-02 ถึง KCA10S-11
13/08/2563 09:00
13/08/2563 16:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ