ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าปั้ม PT ถนนสาย พุนพิน - ท่าฉาง ถึง หน้าวัดแหลมไผ่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ หน้าปั๊มน้ำมันพีที ถนนสายมะลวน-ท่าฉาง และ ถนนทางหลวง 417 สายกองบิน7 – สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี(ทั้งสองฝั่งถนน) ถึง บริเวณสี่แยกศรีวิชัย ตลอด ปลายสายไฟฟ้า ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
21/12/2564 09:00
21/12/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง