ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านหลังคาสยามชัย ถึง บ้านโนนโหนน ตำบลโนนโหนน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV
14/02/2562 08:00
14/02/2562 17:00
กฟจ.อุบลราชธานี
046-396055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด