ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณSF6บ้านหนองปล้อง ถึง บ้านเจริญผล ( ข้างเสา AIS ) ตําบลมาบกราด อําเภอมาบกราด
- ย้ายสายเคเบิ้ลอากาศเข้าไลน์ถาวร จํานวน 3 เส้น ระยะทาง 3.00 วงจร/กม.
- รื้อถอน เสาแรงสูง คอร. ขนาด 12.20 เมตร จํานวน 45 ต้น
26/03/2563 08:30
26/03/2563 16:30
กฟอ.โนนไทย
0887046409
อภิชาติ แว่นกลาง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนดับไฟ 26 มีค 63