ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแวง หมูที่ 1,9,16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนชนิดเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูง
20/07/2564 08:30
20/07/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด