ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองแก๋ว ซอย 6 ตำบลหางดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น บริเวณบ้านหนองแก๋ว ซอย 6 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.00 น.
03/11/2564 09:00
03/11/2564 16:00
กฟอ.หางดง
053-441-093
ปิยณัฐ วรรณประเวช