ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นคลองขุด ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายแรงสูง
05/02/2561 09:00
05/02/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน