ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านภัทราวดี แยกดงน้อย
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
17/01/2562 12:00
17/01/2562 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด