ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านโสภา 3 ซ.หลังเทศบาลท่าศาลา
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
28/01/2562 14:00
28/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด