ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโคกหม้อ ถึง บริษัทโกลโบ ฟู๊ด
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปักเสาพาดสายใหม่
25/08/2562 08:30
25/08/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค