ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนหนองแสง ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1 ถึง หน้า นรข. เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
02/06/2564 08:00
02/06/2564 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด