ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแพล้นปูน CPAC ก่อนถึงเขตอุตสหกรรม
ขอดับไฟ หม้อแปลง เฉพาะราย 2 ลูก บ.โฟร์คลิฟและแพล้นปูนCPAC เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น.ของวันที่ 15 คุลาคม 2562
15/10/2562 09:00
15/10/2562 16:30
กฟอ.นาดี
037454451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด