ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
งานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
16/07/2565 08:00
16/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด