ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Dis ชค. หน้า รร.บ้านหนองลาว เสาหมายเลข 0816/354 ถึง PAN05VS-112 บ้านร่องบงใต้
ติดตั้งสวิทย์ใบมีดชั่วคราว หมายเลขเสา 0816/417
21/04/2565 08:30
21/04/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด