ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ่อตกกุ้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระโดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. สะพานคลองจางวาง,ลานกองหินปากซอยบ่อตกกุ้ง,ครัวไม้สน,ร้านเฟรม,สี่แยกไฟแดงหลักสอง
2. ปากซอยบ่อตกกุ้งหลักสอง,บ้านนิดสวนมะนาว,โกดังสินค้า, หมู่ที่ 3,10 ต.หลักสาม
05/02/2562 14:00
05/02/2562 18:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
วีรภัทร ลวดเหลือ
ลำดับดาวน์โหลด
111