ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
01/06/2563 09:00
01/06/2563 16:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด