ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนพระบารมีทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกโคกมะขาม ไปทางวัดสุวรรณคีรีวงศ์ ถึงหน้าโรงแรมซีเพิร์ล ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33กิโลโวลต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 28 มกราคม 2563 บริเวณถนนพระบารมีทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกโคกมะขาม ไปทางวัดสุวรรณคีรีวงศ์ ถึงหน้าโรงแรมซีเพิร์ล ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
28/01/2563 09:00
28/01/2563 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ประเดิม ฮั่นโท้น
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟฟ้าดับ 280163