ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
WAM8S-02 ถึง MLK7R-01
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนรหัส WAM08S-02 ถึง MLK7R-01 วงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ ช่วงเวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหมาก, หมู่ 4 บ้านเหวลาด, หมู่ 9 บ้านแก่งหรุ, หมู่ 11 บ้านปากคลอง เป็นต้น
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
11/02/2564 13:00
11/02/2564 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ