ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 4 และบ้านไทรงาม หมู่ที่ 5 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ (ฝั่งปั๊มน้ำมันบางจากหน้าร้านเทพประสิทธิ์ ถึง บขส.ชาติตระการ)
เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ
30/05/2563 10:00
30/05/2563 16:30
สนง.เขต น2 พิษณุโลก
0935276660
จำเนียร ฟั่นคุ้ม
ลำดับดาวน์โหลด