ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีอู่ทองถึงจุดตัดเดดบริษัท ซิก้านิว
ติดตั้งอุปกรณ์ loadbreak sw บริเวณสถานีอู่ทองถึงจุดตัดเดดบริษัท ซิก้านิว จำกัด
06/09/2562 08:30
10/09/2562 17:00
กฟอ.พนมทวน
081-7635809
ภูษิต เนาวเรศ
ลำดับดาวน์โหลด
1ติดตั้งอุปกรณ์loadbreak sw