ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
แจ้งประกาศดับในวันที่ 27 ก.ค. 2565 ไฟเพื่อปรับปรงซ่อมแซม และเพิ่มวงจรสายไฟระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้
บ้านป่าสัก บ้านดงก๋ำ บ้านต้นแหนหลวง(ฝั่งตลาด) บ้านต้นแหนน้อน ซึ่งการดับไฟดังกล่าว จะเป็นการดับไฟแบบชั่วขณะ 2ช่วงเวลา
ช่วงเวลาที่1 ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 09.00น.
ช่วงเวลาที่2 ตังแต่เวลา 16.00น. - 16.30น.
*ยกเว้น โรงงานหลังคาเหล็กอินทรีย์ ที่มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.30น.
27/07/2565 08:30
27/07/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย