ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่งเสี้ยว โซนหลังป้อม ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านทุ่งเสี้ยว โซนหลังป้อม ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
31/07/2565 09:00
31/07/2565 15:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล