ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VR-101 (กม.9) – CEA06VS-107 (Sf6#กม.21)
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย
- สับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงในระบบ
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
12/07/2564 08:30
12/07/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด