ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเนินมะซาง บ้านน้อย บ้านห้วย บ้านหนองแหน บ้านเหล่ากกโก บ้านคลองพันโป บ้านดง บ้านวังหิน บ้านแสงจันทร์ บ้านเนินดินแดง บ้านคุ้มไทรงาม บ้านคอลงอาราเหนือ และบ้านคลองอารางใต้
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณปากทางเข้าบ้านเนินมะซาง และแยกเขาสิงโต
23/08/2562 09:00
23/08/2562 17:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านแก้ง