ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดลอดช่องและวัดไชยวัฒนาราม
บำรุงรักษาหม้อแปลง
13/02/2561 09:00
13/02/2561 14:00
กฟจ.อยุธยา
035253612,035253615
พัลลภ พึ่งสมบัติ
ลำดับดาวน์โหลด