ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ขิ หมู่ 1 ต.ศรีดงเย็น
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ ปางทางบ้านแม่ขิ หมู่ 1 ถึง ปลายสาย
23/08/2562 09:00
23/08/2562 16:00
กฟอ.ไชยปราการ
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์