ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.3,5 ต.ชายนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
09/11/2561 09:00
09/11/2561 11:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สดายุ ประทุมปี
ลำดับดาวน์โหลด