ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
ย้ายสลับอุปกรณ์ตัดตอน
04/08/2564 09:00
04/08/2564 15:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์