ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงบ้านแหลมหิน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
เปลี่ยนสายแรงต่ำและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง
27/04/2562 09:00
27/04/2562 16:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด