ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดที่ 1 ตั้งแต่บริเวณหลังป้อมชรบ.บ้านวังผา ถึงจุดผ่อนปรนบ้านวังผา จุดที่ 2 ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยบงฝั่งซ้าย ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยบง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

วันพุธ 9 ตุลาคม 2562
จุดที่ 1 ตั้งแต่บริเวณหลังป้อมชรบ.บ้านวังผา ถึงจุดผ่อนปรนบ้านวังผา เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
จุดที่ 2 ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยบงฝั่งซ้าย ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยบง เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.


ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวันเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะเร่งปฏิบัติงานให้โดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที เพื่อความปลอดภัยอย่ากระทำการใด ๆ ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด อาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขอโปรดแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดทราบล่วงหน้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ 055-534-577
09/10/2562 09:00
09/10/2562 15:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด