ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร อาคารพาณิชย์ ล็อค 2
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
17/01/2562 09:00
17/01/2562 10:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด