ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นหลักตั้งแต่ปากซอยบ้านเขาใหญ่พัฒนา ม.2 ต.เขาทะลุ ถึง สามแยกบ้านป่าม่วง ม.8 ต.เขาทะลุ,ม.4 ,ม.8 ,11 ต.เขาทะลุ ทั้งหมด,บ้านน้ำชล ม.7 ต.ทุ่งระยะ
เพื่อสับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด
08/08/2562 09:00
08/08/2562 17:00
กฟอ.สวี
077557025
ชนัญธิดา รัตนสาม
ลำดับดาวน์โหลด