ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านจัดสรรอินทร์ฤทธิ์ ซ.ถาวโร
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณบ้านัดสรรอินทร์ฤทธิ์ ซ.ถาวโร
20/10/2562 11:00
20/10/2562 12:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด