ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านโสภา ซอย 1/8 - 1/10
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
20/04/2561 09:00
20/04/2561 10:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด